Екип

Дружеството се управлява от тричленен съвет на директорите , назначен от Министъра на земеделието и храните и горите.

Клоновата структура се ръководи от управител.