Дейност

Производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди полски култури, търговия със семена и посадъчен материал и други стоки в страната и чужбина, обслужване на селскостопанските производители и населението с технологични решения,торове,препарати и други стоки и услуги.

Основният предмет на дейност на „Сортови семена – Елит” ЕАД, гр. София е с разрешителен режим.Дружеството притежава Удостоверение №0619/2012 г от ИАСАС,съгласно което то е вписано в регистъра на производители ,заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал.

Лицензията включва производство и заготовка на посевен материал – зърнени,маслодайни,влакнодайни,фуражни, зеленчукови ,медицински и ароматни,картофи, цвекло и декоративни култури,на посадъчен материал-зеленчукови,медицински и ароматни,декоративни култури,лозов и овощен материал,търговия на едро и дребно на посевен и посадъчен материал.

Основната производствена дейност Дружеството осъществява чрез производствения си клон „Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица” („ЗСКХЦ” ) – гр. Кнежа.

„Сортови семена – Елит“ЕАД ,София извършва семепроизвидство на семена хибридна царевица основно от български хибриди.